Ouders

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

Zoals we in onze visie omschrijven: we zien ouders als partners. Samen staan we sterk. Vandaar dat ouders op verschillende manieren betrokken zijn bij de school en ons onderwijs. Dit door te participeren in MR, klankbordgroep, activiteitencommissie of TSO.

MR ARS

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad is het formele overlegorgaan tussen enerzijds de school (ouders en leerkrachten) en anderzijds de directie (directeur en schoolbestuur). De MR bestaat momenteel uit 6 leden, 3 vertegenwoordigers van de leerkrachten en 3 vertegenwoordigers van de ouders. Leden van de MR worden gekozen en hebben zitting voor een periode van vier jaar.

De algemene taken van de MR zijn het toetsen van het beleid, spreekbuis en klankbord zijn, signaleren meeluisteren, meepraten en meebeslissen.

In de MR kunnen de ouders samen met het onderwijsteam meepraten en -beslissen over de meer beleidsmatige zaken die binnen de school en tussen het schoolbestuur en de school aan de orde zijn. De taken en positie van de (G)MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS) en de daarop gebaseerde reglementen. In de WMS is geregeld voor welke zaken de MR als geheel of als sub geleding (ouders of leerkrachten) advies- dan wel instemmingsrecht heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld over zaken zoals : de schoolgids, het schoolplan, het zorgplan, het vakantierooster en tal van andere aangelegenheden.
De MR vergadert ongeveer eenmaal per zes weken. De vergaderingen zijn, tenzij van te voren aangekondigd, openbaar. Dit betekent dat geïnteresseerden als toehoorder bij de vergaderingen aanwezig kunnen zijn. Ook de notulen zijn op te vragen, eventueel gecensureerd.
We willen dit jaar een aantal zaken in het bijzonder bekijken, zoals contact met commissies, ouder bijdrage, contact GMR, protocolbewaking etc. Ook zullen we af en toe iets van ons laten horen in KNARS, of via een nieuwsbrief.
De MR bestaat in het schooljaar 2019/2020 uit:

Leerkrachtgeleding:

Anet Huisman
Klaas Veldman
Alie Bolks

Deze leden zijn ook via school te bereiken.
Oudergeleding:

Gert-Jan Horstra
Thea van Esch
Heidie Overweg

Op dit moment is er ook een themaraad rondom nieuwbouw ingesteld. Gert-Jan is vanuit de MR daarvoor aangewezen als vertegenwoordiger.

Klankbordgroep

De ARS werkt graag samen met ouders en geeft dit concreet vorm door  te vergaderen in een klankbord groep. Met regelmaat komen ouders en schoolleider bij elkaar. In de agenda of via de nieuwsbrief worden de data bekend gemaakt.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is ingesteld ter ondersteuning van het werk in en rond de school. In deze commissie zit een aantal ouders en twee teamleden. De commissie regelt de hulp bij allerlei (buiten)schoolse activiteiten en organiseert vanuit eigen initiatief evenementen zoals een ‘summer-fair’ of springkussen festijn.

Buitenschoolse opvang

De ARS werkt samen met verschillende partijen die BSO aanbieden. Informeer bij de BSO of de school naar de mogelijkheden.