Privacy

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 27 00 54

Privacywetgeving 

Privacystatement Hannah 

Scholengroep Hannah en de scholen die onder Scholengroep Hannah vallen vinden privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Veiligheid

Het Veiligheidsplan van scholengroep Hannah is bedoeld om inzichtelijk te maken en verantwoording af te leggen hoe wij binnen de scholen omgaan met veiligheid. In dit Veiligheidsplan staat beleid beschreven voor medewerkers, vrijwilligers en leerlingen in het primair onderwijs van de Hannah scholen. Met beleid alleen zal de school niet veiliger worden. Het gezamenlijk oog hebben en houden voor het welzijn van een ieder maakt onze scholen tot een veilige plek om te leren en te werken.  

 Het veiligheidsplan wordt eens in de vier jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast op basis van gegevens die vanuit de organisatie ons bereiken en indien regelgeving dat van ons vraagt. Als onderwijsinstelling willen we hiermee uitvoering geven aan onze doelstelling om kinderen een veilige school(omgeving) te bieden. Daarnaast willen we ook voldoen aan de Arbowet (1-1-07) en de CAO-PO afspraken (hoofdstuk 11) rondom veiligheid. 

Waarom een veiligheidsplan? 

Een veilig leer- en werkklimaat is een absolute voorwaarde voor een goed onderwijsresultaat.  In het toezichtcriterium van de Inspectie voor het onderwijs staat vermeld dat van scholen wordt verwacht dat zij een actief beleid voeren op het gebied van de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel.  

Indicatief daarvoor is in de eerste plaats dat de school op de hoogte is van de feitelijke situatie. Dit houdt in dat de school inzicht heeft in de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen en personeel en in incidenten die zich op het gebied van de sociale veiligheid voordoen. 

In de tweede plaats mag van de school verwacht worden dat zij aan preventie doet. Dit houdt in dat de school een uitgewerkt veiligheidsbeleid heeft, gericht op preventie van incidenten, dat zij gedragsregels handhaaft, dat zij in het onderwijsaanbod gericht aandacht besteedt aan aspecten van sociale veiligheid en dat zij op het gebied van sociale veiligheid structureel samenwerkt met relevante ketenpartners. 

In de derde plaats moet de school incidenten adequaat kunnen aanpakken. Dit houdt in dat zij een uitgewerkt veiligheidsbeleid heeft, gericht op het optreden na incidenten en dat zij zorgt op de korte en langere termijn voor begeleiding van slachtoffers van incidenten.

FG (Functionaris Gegevensbescherming)

De FG van Hannah scholen is dhr. L.R. (Lars) Zegers. Hij is bereikbaar op l.r.zegers@goon.nl en in geval van nood op telefoonnummer 06-40751163

Het FG-registratienummer is FG006403

Datalek? Persoonsgegevens gelekt? Meld ze direct!

Als er sprake is van gestolen computers of opslagmedia, virussen of kwijtgeraakte logingegevens waardoor persoonsgegevens toegankelijk zijn voor anderen, neem zo spoedig mogelijk (24/7) contact op met leidinggevende, schooldirecteur of met de FG via l.r.zegers@goon.nl